Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The Washlounge B.V.

De besloten vennootschap The Washlounge B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70456577 en is gevestigd aan Europalaan 915,  1363 BM te Almere.

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door The Washlounge B.V..
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 5. Diensten: De Diensten die The Washlounge B.V. aanbiedt zijn het wassen, strijken en drogen van het door Opdrachtgever aangeleverde Wasgoed, alsmede een Zelf-Service en een Haal-en brengservice.
 6. Opdrachtgever: De Consument of het Bedrijf dat The Washlounge B.V. heeft aangesteld, projecten aan The Washlounge B.V. heeft verleend voor Diensten die door The Washlounge B.V. worden uitgevoerd, of waaraan The Washlounge B.V. een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 7. Haal- en brengservice: het ophalen en terugbrengen van Wasgoed op het door Opdrachtgever aangewezen adres in Almere.
 8. Zelfservice: Het zelf wassen, drogen en/of strijken van Wasgoed met gebruik van wasmachines van The Washlounge B.V..
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en The Washlounge B.V. tot het verrichten van Werkzaamheden, alsmede ieder Abonnement, dan wel een Product te verlopen, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 10. Wasgoed: het door Opdrachtgever aangeleverde textiel, waarvoor The Washlounge B.V de Werkzaamheden uitvoert.
 11. The Washlounge B.V.: de besloten vennootschap THe Washlounge B.V. die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 12. Werkzaamheden: wanneer in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over werkzaamheden, wordt er gedoeld op de het wassen en stomen van Wasgoed.
 13. Gebruiker: de Consument en/of Bedrijf die gebruik maakt van de Zelfservice.
 14. Producten: de Producten die The Washlounge B.V. verkoopt zijn wasparfums.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van The Washlounge B.V., elke Overeenkomst tussen The Washlounge B.V. en Opdrachtgever en op elk werk dat door The Washlounge B.V. wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal The Washlounge B.V. aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met The Washlounge B.V. is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door The Washlounge B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. The Washlounge B.V. is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft The Washlounge B.V. het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor The Washlounge B.V. gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Termijnen in het Aanbod van The Washlounge B.V. zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van The Washlounge B.V. heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan The Washlounge B.V. te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen indien The Washlounge B.V. feitelijk uitvoering geeft aan de opdracht.
 2. The Washlounge B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 4. Elke Overeenkomst die met The Washlounge B.V. wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan The Washlounge B.V. wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met The Washlounge B.V. is verbonden.
 5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 6. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij The Washlounge B.V. met instemming van Opdrachtgever reeds een aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening en Opdrachtgever door middel van deze instemming afziet van haar herroepingsrecht.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Herroepingsrecht bij koop

 1. Bij de aanschaffing van een Product heeft Opdrachtgever zijnde een Consument het recht om binnen de

wettelijke termijn gebruik te maken van haar herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is voor Opdrachtgever

zijnde een Bedrijf uitgesloten.

 1. Producten die wegens maatwerk e.d. niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod zoals opgenomen in de offerte.

Artikel 6   Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.
 2. Abonnementen worden in beginsel aangegaan voor de duur van 1 jaar. Na afloop van een Abonnement wordt het stilzwijgend met dezelfde periode verlengd, tenzij anders overeengekomen. Voor Consumenten is het Abonnement na de duur van 1 jaar opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 3. Opdrachtgever kan een Abonnement beëindigen door middel van schriftelijke kennisgeving, met inbegrip van e-mail, aan The Washlounge B.V. met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Indien de Overeenkomst nog geen maand heeft geduurd, geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 4. De opzegtermijn vangt aan op het moment dat de opzegging door de andere partij ontvangen is. The Washlounge B.V. zal bij opzegging zijdens Opdrachtgever, deze opzegging schriftelijk bevestigen.
 5. Zowel Opdrachtgever als The Washlounge B.V. kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 6. Zowel Opdrachtgever als The Washlounge B.V. kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is toegepast of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is The Washlounge B.V. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 7. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover The Washlounge B.V. ten tijde van de ontbinding reeds Werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 8. Ingeval van annulering van een reeds bevestigde losse afspraak binnen 48 uur voor aanvang van de Werkzaamheden, is Opdrachtgever verplicht de volledige kosten te voldoen, tenzij anders overeengekomen. Voorgenoemde geldt niet voor Abonnement en Haal- en Brengservice.

Artikel 7   Uitvoering van de Werkzaamheden

 1. The Washlounge B.V. zal zich inspannen om de overeengekomen Werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. The Washlounge B.V. staat in voor een professionele dienstverlening.
 2. De omvang en de reikwijdte van de Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op de Werkzaamheden zoals vastgelegd in de offerte dan wel de opdrachtbevestiging c.q. Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door The Washlounge B.V. aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd.
 4. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is The Washlounge B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere Werkzaamheden opleveren voor The Washlounge B.V. , is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. The Washlounge B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door The Washlounge B.V. of tijdens de uitvoering hindering ondervindt in verband met een oorzaak welke te wijten is aan Opdrachtgever of diens werknemers of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen sprake is van vertraging, heeft The Washlounge B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen niet voor vergoeding in aanmerking en komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8   Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Het Wasgoed dient te allen tijde in de door The Washlounge B.V. ter beschikking gestelde waszakken te worden aangeleverd. Vervanging van de waszakken komt in beginsel voor rekening van The Washlounge B.V., tenzij de vervanging is te wijten aan een gedraging van Opdrachtgever, zoals beschadiging of verlies.
 2. Opdrachtgever dient te allen tijde zorgvuldig om te gaan met de zaken die eigendom zijn van The Washlounge B.V.. Het is niet toegestaan de zaken van The Washlounge B.V. te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij bedoeld zijn. Schade ontstaan aan de zaken van The Washlounge B.V. door oneigenlijk gebruik, of doordat Opdrachtgever de zaken laat wassen en/of stomen door een ander dan The Washlounge B.V. komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. The Washlounge B.V. houdt wekelijks een inventaris bij van het ontvangen en geleverde Wasgoed. Bij het beëindigen van een Abonnement is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het inleveren van alle zaken die eigendom zijn van The Washlounge B.V., zoals de waszakken. Indien er na afloop van een Abonnement en nadat de laatste ophaling van The Washlounge B.V. heeft plaatsgevonden sprake is van tekorten in de inventaris worden de kosten van de ontbrekende zaken aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is The Washlounge B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 9  Haal- en brengservice

 1. The Washlounge B.V. zal, indien overeengekomen,  het Wasgoed afhalen en leveren op de door Opdrachtgever aangewezen locatie.
 2. De tijden van de Haal- en Brengservice worden in onderling overleg vastgesteld. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van (adres)gegevens, alsmede voor het op tijd klaarzetten van het Wasgoed waarvoor zij gebruikt wenst te maken van de Diensten van The Washlounge B.V.. De Opdrachtgever zijnde een Consument dient hierbij aanwezig te zijn. Wanneer er op het overeengekomen ophaaltijdstip geen Wasgoed aanwezig is, Opdrachtgever het geleverde Wasgoed niet in ontvangst neemt of The Washlounge B.V. door een aan Opdrachtgever te wijten reden geen toegang heeft tot de overeengekomen plaats van ophalen c.q. aflevering, komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. De door The Washlounge B.V. gemaakte kosten, zoals voorrijkosten of opslagkosten, worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 3. Het wijzigen van de ophaal- en aflevertijden is slechts mogelijk tot uiterlijk 12 uur voor het overeengekomen tijdstip. In geval van een wijziging kan The Washlounge B.V. niet garanderen dat de Werkzaamheden op het door Opdrachtgever gewenste tijdstip kan plaatsvinden.
 4. The Washlounge B.V. zet zich in om de overeengekomen tijden zoveel mogelijk na te leven, doch kan niet garanderen dat zij het Wasgoed te allen tijde op de overeengekomen tijden kan ophalen en/of leveren. Indien er sprake is van een overmachtsituatie zoals bedoeld in artikel 14 van de algemene voorwaarden, treden partijen in overleg om een vervangende afspraak in te plannen.

Artikel 10 Zelfservice

Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de Zelfservice is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het Wasgoed. Verlies en/of diefstal van het Wasgoed komt voor rekening van Gebruiker. Indien Gebruiker in het pand van The Washlounge wacht totdat zijn Wasgoed klaar is, dient hij zich goed te gedragen en geen overlast te veroorzaken. Indien Gebruiker overlast veroorzaakt en hier na waarschuwing van The Washlounge B.V. niet mee stopt, zal The Washlounge B.V. genoodzaakt zijn om de politie in te schakelen.

Artikel 11   Aanvullende werkzaamheden (meerwerk) en wijzigingen

 1. Geringe afwijkingen van de overeengekomen Werkzaamheden zullen indien deze naar inzicht van The Washlounge B.V. noodzakelijk zijn of door Opdrachtgever worden gewenst, in beginsel kosteloos worden uitgevoerd, tenzij de omvang van de Overeenkomst zodanig of voor langere duur dient te worden gewijzigd. In een dergelijk geval, is is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. The Washlounge B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien Opdrachtgever de inhoud of omvang van de Overeenkomst met inbegrip van de overeengekomen Werkzaamheden, treden partijen in overleg. De overeengekomen wijzigingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Indien naar inzicht van The Washlounge B.V. noodzakelijk wordt de oorspronkelijke opdrachtbevestiging aangepast. Opdrachtgever dient deze aangevulde opdrachtbevestiging opnieuw te ondertekenen, waarna deze een onverbrekelijk geheel vormt met de Overeenkomst.
 3. Alle benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij het Aanbod inbegrepen Opdrachtgever is gehouden om de hiervoor door The Washlounge B.V. gemaakte kosten te voldoen. De benodigde hulp-en reinigingsmiddelen zijn niet bij het Aanbod inbegrepen indien er gebruik gemaakt wordt van de Zelfservice.

Artikel 12   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn gebaseerd op de door partijen overeengekomen Werkzaamheden en zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. The Washlounge B.V. voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Het tarief is in beginsel inclusief kosten voor hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij expliciet anders overeengekomen. Indien overeengekomen dat het tarief exclusief de kosten voor hulp- en reinigingsmiddelen bedraagt, worden de kosten van de daadwerkelijk gebruikte zaken apart aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever dient deze kosten volledig te vergoeden, welke zijn berekend op basis van nacalculatie. De kosten van de werkzaamheden worden maandelijks gefactureerd.
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door The Washlounge B.V. haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Werkzaamheden.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Prijswijzigingen die buiten de macht van The Washlounge B.V. worden veroorzaakt ten gevolge van wijzigingen in wet- en regelgeving of wijzigingen in de geldende cao worden aan Opdrachtgever doorberekend. The Washlounge B.V. is slechts gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van The Washlounge B.V..
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13   Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal The Washlounge B.V. zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien The Washlounge B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Indien The Washlounge B.V. bij de uitvoering van de Werkzaamheden in aanraking komt met (persoons)gegevens of andere vertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever gaat zij hier zorgvuldig mee en zal deze slechts conform de geldende normen en voor zover noodzakelijk bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruiken. The Washlounge B.V. legt deze verplichting tevens op aan de door haar ingeschakelde derde, doch staat zij niet in voor het handelen van deze derden.

Artikel 15   Opschorting en ontbinding

 1. The Washlounge B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 2. The Washlounge B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 3. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om The Washlounge B.V. te vergoeden voor elk financieel verlies dat The Washlounge B.V. lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 16   Overmacht

 1. The Washlounge B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van The Washlounge B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van The Washlounge B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan The Washlounge B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van The Washlounge B.V. of de door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van The Washlounge B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien in geval van overmacht zijdens Opdrachtgever The Washlounge B.V. voor een duur langer dan 3 maanden niet in staat is de overeengekomen Werkzaamheden op de overeengekomen wijze, tijden en data te verrichten, treden partijen in overleg en zal de Overeenkomst voor zover noodzakelijk worden aangepast.
 4. Indien Opdrachtgever zelf maatregelen treft waardoor The Washlounge B.V. de werkzaamheden (tijdelijk) niet, of niet volledig kan uitvoeren of waardoor de werkzaamheden niet zinvol zijn, dan geeft dit geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 17   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van The Washlounge B.V. alleen geacht te bestaan indien The Washlounge B.V. dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van The Washlounge B.V., is The Washlounge B.V. uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever The Washlounge B.V. binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en The Washlounge B.V. deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat The Washlounge B.V. in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door The Washlounge B.V. leidt tot aansprakelijkheid van The Washlounge B.V., is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens The Washlounge B.V.. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per jaar dan wel per gebeurtenis/aanspraak wordt uitgekeerd.
 5. The Washlounge B.V. sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. The Washlounge B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 6. Indien Opdrachtgever The Washlounge B.V. voorziet van specifieke hulp- en reinigingsmiddelen komt alle schade door het gebruik van deze zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever. Ook indien Opdrachtgever zelf specifieke hulp- en reinigingsmiddelen toepast ten aanzien van de zaken toebehorend aan The Washlounge B.V., komt alle hieruit voortvloeiende schade voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever wenst dat The Washlounge B.V. de locatie van Opdrachtgever afsluit, maakt The Washlounge B.V. gebruik van de door Opdrachtgever verstrekte sleutels en/of codes. Voor alle schade voortvloeiende uit het kwijtraken van de verstrekte sleutels is The Washlounge B.V. niet aansprakelijk. Partijen zullen een aanvullende sleutelovereenkomst tekenen en als bijlage hechten aan de offerte.
 8. Indien The Washlounge B.V. op verzoek van Opdrachtgever het alarm dient in- of uit te schakelen voor en na het uitvoeren van de Werkzaamheden behoort dit niet tot de verplichtingen van The Washlounge B.V. zoals voortvloeiend uit de Overeenkomst. Het in- en uitschakelen van een alarm of beveiligingsinstallatie maakt derhalve geen deel uit van de Overeenkomst. Indien het in- of uitschakelen onverhoopt niet of niet volledig juist wordt uitgevoerd, is The Washlounge B.V. hiervoor nimmer aansprakelijk.
 9. Bij het wassen en stomen van textiel bestaat een kans op verkleuring, slijtage of op het uitrekken of krimpen van de aangeboden zaken. The Washlounge B.V. voert de Werkzaamheden uit naar diens professionele inzicht en betracht hierbij steeds de nodige zorgvuldigheid, doch is de kans op dergelijke risico’s niet uit te sluiten. Opdrachtgever is zich bewust van deze risico’s. The Washlounge B.V. is niet aansprakelijk schade door verkleuring, slijtage, uitrekken of krimpen van het Wasgoed.
 10. The Washlounge B.V. is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de gebrekkige kwaliteit van het Wasgoed, zoals onder andere weeffouten of onvoldoende kleurechtheid
 11. The Washlounge B.V. past bij de uitvoering van de Werkzaamheden te allen tijde strikt hygiënische en PH neutrale reinigingsmiddelen en methoden toe. Hierdoor is de kans op enige huidirritaties of allergische reacties minimaal. The Washlounge B.V. is niet aansprakelijk voor huidirritaties of allergische reactie. Gezien het door The Washlounge B.V. gevolgde proces is het Opdrachtgever niet toegestaan de zaken van The Washlounge B.V. zelf te behandelen, reinigen, drogen of stomen.
 12. The Washlounge B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens The Washlounge B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van The Washlounge B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij The Washlounge B.V. binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van The Washlounge B.V..
 14. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de Zelfservice van The Washlounge B.V., is The Washlounge B.V. niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van het Wasgoed.

Artikel 18   Garantie

The Washlounge B.V. staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

Artikel 19   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan The Washlounge B.V. verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan The Washlounge B.V. zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart The Washlounge B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart The Washlounge B.V. van alle aanspraken van medewerkers van Opdrachtgever voor schade ten gevolge van de Werkzaamheden van The Washlounge B.V., behoudens opzet of grove schuld zijdens The Washlounge B.V..

Artikel 20   Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van The Washlounge B.V. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@thewashlounge.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil The Washlounge B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. The Washlounge B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen The Washlounge B.V. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. The Washlounge B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen The Washlounge B.V. en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.